Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A www.dragracing.hu a Tuti-Car Racing Kft. webáruháza, amely kulturális és sporteseményekre, belépőjeggyel látogatható rendezvényekre jegyeket kínál eladásra. A Tuti-Car Racing Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a www.dragracing.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a következő díjakat kell megfizetnie a jegyértékesítési szolgáltatás ellenértékeként:

  • E-díj: A rendszer használatának alapdíja, jegyenként felszámított egységes összeg. Tartalmazza az elektronikus jegyértékesítő rendszer használatát, az elektronikus utalvány, e-jegy, e-számla előállításának költségét, mely 0 Ft.
    Kezelési költség: egyes rendezvényszervezők, esetén felszámolt, az értékesítés lebonyolításához kapcsolódó, díj. A kezelési költségek összege 0 Ft.
  • Fizetési szolgáltatás költsége: egyes fizetési szolgáltatások használatának díja, összege PayPal esetén + 3%.
  • Tranzakciós díj: egyes rendezvényszervezők esetén felszámolt, változó mértékű díj. A tranzakciós díjak mértékét a PayPal fizetés esetét kivéve 0 Ft.

Esetleges visszatérítés esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

5. Fizetési és szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Tuti-Car Racing Kft. nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével,. Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén elektronikus utalványt kap. Az elektronikus utalvány a rendezvény látogatására nem használható, szükséges a jegyek, bérletek átvétele. Erre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

  • Személyesen a honlapunkon megjelölt helyen. A jegyátvétel helyét a vásárlás végén kapott utalványon is feltüntetjük.

A jegy személyes átvétele esetén lehetőség van arra, hogy azt ne a vásárló vegye át. Ebben az esetben a meghatalmazott a vásárlótól származó elektronikus utalvány ellenében átvételi elismervényt ír alá, amelyen a meghatalmazott aláírásán túl feltünteti nevét és lakcímét is.

6. Elektronikus utalványt

Az elektronikus utalványt vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki.

Az elektronikus utalványt elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

7. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

8. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású, valamint személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

11. Adatvédelem

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

12. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@dragracing.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az info@dragracing.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

13. Egyéb

Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

Eladó a web áruházában megvásárolható jegyeknek tulajdonosa. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus utalványon, szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy tekinthető meg, melyet az esemény időpontjában, helyszínen tud átvenni. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre jogosító dokumentummal (elektronikus utalvánnyal), úgy a Tuti-Car Racing Kft. nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.

A Tuti-Car Racing Kft. a műsorváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben az esemény a Tuti-Car Racing Kft. egyértelmű hibájából elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást a Tuti-Car Racing Kft. mint kibocsátó gazdasági társaság biztosítja.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. május 01.